Login | Register  | CALL : 081-555-1297 (08.00-19.00)จำหน่ายเครื่องจักรเพาะเห็ด
 • อบรมเพาะเห็ด
 • อบรมเพาะเห็ดหลินจือ อบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า
 • อบรมเพาะเห็ดฟาง
 • อบรมเลี้ยงไส้เดือน

การแก้ไขปัญหาราเขียวในก้อนเห็ด

การป้องกันและแก้ไขปัญหาราเขียวในก้อนเห็ด

มีสมาชิก ifarm สอบถามเข้ามาว่า หากเกิดราเขียวในก้อนเห็ดจะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

ก่อนอื่นเราควรจะรู้ถึงที่มาของราเขียวกันเสียก่อน จะได้หาวิธีป้องกันได้ถูก เพราะหากก้อนเห็ดเป็นราเขียวเสียแล้ว การแก้ไขก็อาจจะทั้งทำได้ และทำไม่ได้ ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการแพร่กระจายของราเขียว

ราเขียวคือ ?

ราเขียวที่มักพบในก้อนเห็ดมี 2 ชนิด คือ กลิโอเคเดียม (Gliocladium sp.) และ ไตรโคเดอร์ม่า (Trichoderma sp.) สามารถสังเกตุเห็นได้ง่ายเพราะสปอร์ของเชื้อรามีสีเขียวอ่อนใส เมื่อรวมกันหนาแน่นจะเปลี่ยนสีเขียวเข้ม

ราเขียวเป็นราที่มีความแข็งแรง สามารถทำลายเชื้อราได้หลายชนิด หลายท่านคงเคยได้ยินว่ามีการนำเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์ม่าไปใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชต่างๆ เช่น ในการอบรมปลูกผักสวนครัว ของศูนย์เรียนรู้ ifarm ก็มีการสอนการทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่าเพื่อเอาไปใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชต่างๆในผักที่ปลูกด้วย

และเนื่องจากเห็ดก็เป็นราชนิดหนึ่ง หากมีการปนเปื้อนกลิโอเคเดียม หรือไตรโคเดอร์ม่า ก้อนเห็ดก็จะเป็นปัญหาได้

สาเหตุการเกิดราเขียว

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดราเขียวมีอยู่มากพอสมควร จะขอสรุปเป็นข้อๆพอสังเขปดังนี้

1. ขี่เลื่อยยังไม่พร้อมนำมาใช้

คนที่ผ่านการอบรมเพาะเห็ด กับ ifarm จะได้รับการย้ำอยู่เสมอว่าขี้เลื่อยต้องหมักไว้อย่างน้อย 1 เดือน (อาจมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด) ก่อนจะนำมาใช้ได้

การหมักขี้เลื่อยเป็นเรื่องจำเป็น เนื่องจากเห็ดย่อยอาหารกินเองไม่ได้ ต้องให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยโปรตีนให้เล็กลง

ในระยะเริ่มต้นของการหมัก จุลินทรีย์ประเภทที่ไม่ต้องการอากาศ เช่น แบคทีเรียหรือเชื้อแอคติโนมันสิท จะทำการย่อยสลายสารอาหารที่เป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปที่เล็กลงมา ซึ่งในระหว่างกระบวนทางเคมีที่ว่านี้ จะมีเกลือและก๊าซแอมโมเนียเกิดขึ้น

เกลือและแอมโมเนียนี้ จะถูกจุลินทรีย์ประเภทต้องการอากาศ เปลี่ยนเป็นโปรตีนขนาดเล็กลงอีกต่อ เพื่อให้เห็ดสามารถเอาไปใช้ได้

ดังนั้นหากมีการนำเอาขี้เลื่อยหรือวัสดุเพาะที่กระบวนการย่อยสลายยังไม่สิ้นสุดไปใช้ เกลือและแอมโมเนียที่เหลืออยู่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อเส้นใยเห็ดมากมาย รวมทั้งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดราชนิดต่างๆ เช่น ราเขียว ราดำ ราส้ม อีกด้วย

2. การนึ่งก้อนเชื้อเห็ดไม่ดีพอ

วัตถุดิบต่างๆ ที่บรรจุใส่ในก้อนเห็ดมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อราเขียวได้ทั้งนั้น โดยเฉพาะรำ หากการนึ่งก้อนทำได้ไม่ดีพอ คือ อุณหภูมิไม่ถึง ระยะเวลาไม่ได้ ราที่ปนเปื้อนในก้อนเห็ดก็ไม่ตาย สักพักก็ฟื้นตัวมาแข่งแย่งอาหารกับเส้นใยเห็ด ดอกที่ได้จึงไม่สมบูรณ์ ไม่สวย รวมทั้งอาจเป็นสาเหตุให้เห็ดออกดอกช้าอีกด้วย

3. เชื้อเห็ดไม่แข็งแรง

เชื้อที่อ่อนแรง เช่น เชื้อที่ต่อเชื้อหลายๆรอบ อาจไม่แข็งแรงพอที่จะสู้กับราหรือเชื้ออื่นๆได้ หากไปเจอฟาร์มเห็ดที่เอาง่ายเข้าไว้ ใช้เชื้อต่อๆกันหลายๆรอบ มีโอกาสเจอ Jackpot ไม่น้อยครับ

4. การหยอดเชื้อไม่สะอาดพอ

การปนเปื้อนของราเขียวในขั้นตอนการหยอดเชื้ออาจเกิดจาก 2-3 สาเหตุหลัก คือ

• เกิดจากเชื้อข้าวฟ่าง (เชื้อขยาย) มีราเขียวปนเปื้อนอยู่ ก่อนหยอดเชื้อข้าวฟ่าง จึงควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนว่าเชื้อข้าวฟ่างมี Contamination หรือไม่ ถ้าปัญหาเกิดจากจุดนี้

จะสังเกตเห็นได้ว่าก้อนจะติดราเขียวเป็นชุดๆติดๆกัน เพราะมาจากเชื้อข้าวฟ่างแหล่งเดียวกันนั่นเอง

• เกิดจากสถานที่หยอดเชื้อข้าวฟ่างไม่ได้มาตรฐาน สุ่มเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อราที่ปลิวอยู่ในอากาศได้ง่าย ในต่างประเทศถือว่าขั้นตอนนี้ Sensitive มากๆ ขั้นตอนนี้เลยมักทำในห้องที่ได้มาตรฐาน

• เกิดจากขั้นตอนการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น เอาคนที่เก็บดอกเห็ดในโรงเรือนมาหยอดเชื้อข้างฟางโดยไม่ทำความสะอาดร่างกายก่อน คนเก็บเห็ดเลยกลายเป็นพาหะนำเชื้อราเขียวที่เกิดในโรงเปิดดอกเห็ด (หากมี) มาแพร่ขยายต่อที่ก้อนเห็ดใหม่

5. มาตรฐานความสะอาดไม่ดีพอ

ความสะอาด ถือ เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำฟาร์มเห็ด ฟาร์มเห็ดที่เจ้าของฟาร์มขาดการเอาใจใส่ที่ดีพอ มักจะเกิดปัญหาเชื้อราที่เป็นปรปักษ์ต่อเชื้อเห็ดได้ง่าย เช่น บางฟาร์มเก็บดอกเห็ด โดยปล่อยเศษดอกเห็ดตกและมักหมมที่พื้นโรงเรือนโดยไม่ทำความสะอาด หรือบางฟาร์มจะทิ้งก้อนเห็ดที่เป็นเชื้อรา ติดแบคทีเรียไว้ในบริเวณฟาร์ม โดยไม่ได้ทำลาย หรือมีระบบจัดการที่ไม่ดี สปอร์ของราเขียวที่อยู่ในก้อนเห็ดเก่าก็อาจจะฟุ้งกระจายไปทั่วฟาร์มก็ได้

6. ทิศทางของฟาร์มเห็ดไม่ถูกต้อง

ทิศทางของฟาร์มเห็ดก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อราทำได้ง่าย ฟาร์มเห็ดที่ดีจึงควรตั้งขวางทิศทางลม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อรา อันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ราเขียวอย่างเดียว

ข้อนี้สำคัญ โดยเฉพาะฟาร์มที่บกพร่องในข้อ 5.

7. การดูแลก้อนเห็ดไม่ถูกต้อง

ในส่วนมีสาเหตุได้หลากหลาย อาทิ

• การรดน้ำที่ไม่ถูกวิธี การให้ความชื้นที่เกินพอดี
• ใช้ช้อนเขี่ยทำความสะอาดหน้าก้อนเห็ดโดยที่ไม่ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดเลย หากก้อนเห็ดก้อนใดมีเชื้อราเขียวปนเปื้อนอยู่ โอกาสจะแพร่กระจายจากก้อนหนึ่งไปสู่อีกก้อนหนึ่งได้ง่าย
• ถุงก้อนเห็ดมีรู ปริ แตก

8. ปัจจัยอื่นๆ

เช่น หนูอาจเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อราเขียวได้ หนูอาจจะเข้ามาแทะเมล็ดข้าวฟ่าง สปอร์ติดมากับฟัน เท้าหนู อาจทำให้เกิดราเขียวได้

การแก้ไขราเขียวในก้อนเห็ด

มีวิธีการแก้ไขราเขียวหลายวิธี

1. พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวไว้ข้างต้น

2. หมั่นคอยสังเกตก้อนเห็ด ทั้งระยะการบ่มก้อนเชื้อ และเปิดดอก หากพบก้อนเห็ดปนเปื้อนราเขียวให้รีบแยกออกจากโรงเรือน

2. หากราเขียวเกิดแล้ว ให้ลองวิธีแก้ไขดังต่อไปนี้

แอลกอฮอล์

1. ขูดเอาส่วนที่ปนเปื้อนราเขียวออก
2. เอาแอลกอฮอล์กรอกให้ท่วมก้อน ทิ้งไว้ 1-2 นาที แล้วเทน้ำออกให้สะเด็ด เอาไปตั้งในที่รำไร

บีเอสพลายแก้ว + มะพร้าวอ่อน

1. ใช้มะพร้าวอ่อน 1 ผล เจาะเปิดฝาแง้มให้พอใส่เชื้อพลายแก้วลงไปได้
2. ใส่เชื้อพลายแก้ว 1-2 ช้อนชา ปิดฝาทิ้งไว้ 24-48 ชม. (ดีที่สุด 36 ชม.) หากเกิน 48 ชม. เชื้อก็จะอ่อนตัวลงและตายไปในที่สุด
3. เมื่อหมักครบเวลา นำมาผสมน้ำ 20 ลิตรแล้วนำไปฉีดพ่นที่ก้อนเชื้อเห็ดให้ทั่ว เน้นให้เปียกชุ่ม โดยให้ฉีดพ่น 7 วัน/ครั้ง หรือนำไปผสมในอาหารเห็ดตามสัดส่วนความชื้น

หากเป็นมากกรอกน้ำเข้าไปให้ท่วมก้อน ทิ้งไว้1-2 นาทีแล้ว เทน้ำออกให้สะเด็ด อย่าแช่นานเกินไปเพราะเส้นใยเห็ดจะขาดอากาศได้

บีเอสพลายแก้ว + นมกล่องพาสเจอร์ไลท์ (250 ซีซี.)

1. เทนมใส่ถุงพลาสติก
2. ใส่เชื้อพลายแก้วตามลงไป 1-2 ช้อนชา ผูกปากถุงข้างหนึ่งแล้วนำไปแขวน หมักทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง
3. เมื่อหมักครบเวลา นำมาผสมน้ำ 20 ลิตรแล้วนำไปฉีดพ่นที่ก้อนเชื้อเห็ดให้ทั่ว เน้นให้เปียกชุ่ม โดยให้ฉีดพ่น 7 วัน/ครั้ง หรือนำไปผสมในอาหารเห็ดตามสัดส่วนความชื้น

หากเป็นมากกรอกน้ำเข้าไปให้ท่วมก้อน ทิ้งไว้1-2 นาทีแล้ว เทน้ำออกให้สะเด็ด อย่าแช่นานเกินไปเพราะเส้นใยเห็ดจะขาดอากาศได้

ยังมีวิธีแก้ไขปัญหาราเขียวอื่นๆ อีก เช่นการใช้ฟังค์แบคคิว สมาชิก ifarm ที่รักการเพาะเห็ดลองหาข้อมูลได้จากแหล่งอื่นๆได้เพิ่มเติม

หวังว่าข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

 

Credit

Article : อ.คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ (ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหาร ifarm)

 

share-your-valuable-view
 
.

 • วัดอุณหภูมิเห็ด วัดความชื้นเห็ด ระบบน้ำเห็ด ระบบพ่นหมอกโรงเห็ด

 • ตะเกียงแอลกอฮอล์

 • เครื่องอัดก้อนเห็ด 8 หัว เครื่องจักรเพาะเห็ด

 • เครื่องพ่นหมอกโรงเห็ด

 • หนังสือเพาะเห็ดถั่งเช่า

 • หม้อนึ่งแรงดัน 25 qt

 • t-shirt-premium

 • เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิโรงเห็ด

Prev Next
20 เทคนิค 20 สวนมะนาว

20 เทคนิค 20 สวนมะนาว

หนังสือ 20 เทคนิค 20 สวนมะนาว เงินล้าน 5 ภาค นี้คือหนังสือที่รวบรวมเอ...

200 มหัศจรรย์ภูมิปัญญาพึ่งตนเอง

200 มหัศจรรย์ภูมิปัญญาพึ่งตนเอง

หนังสือ 200 มหัศจรรย์ภูมิปัญญาพึ่งตนเอง สุดยอดหนังสือที่รวบรวม "ความม...

8 สกุลกล้วยไม้ยอดนิยม สร้างเงินล้าน

8 สกุลกล้วยไม้ยอดนิยม สร้างเงินล้าน

หนังสือ 8 สกุลกล้วยไม้ ยอดนิยมสร้างเงินล้าน หนังสือ 8 สกุลกล้วยไม้ยอด...

8 เห็ดเป็นยา

8 เห็ดเป็นยา

หนังสือ 8 เห็ดเป็นยา เห็ดเศรษฐกิจทำเงิน หนังสือที่จะทำให้คุณรู้จักกับ...

กล้วย เศรษฐกิจ เงินล้าน

กล้วย เศรษฐกิจ เงินล้าน

คู่มือการเพาะปลูก กล้วยเศรษฐกิจ...เงินล้าน   สิทธิประโยชน์สุดพิ...

การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

ครบเครื่อง..เรื่องการขยายพันธุ์พืช..ด้วยรูปภาพ & เทคนิคพิเศษอย่างง่าย ...

การจัดการทรงพุ่มไม้ผล

การจัดการทรงพุ่มไม้ผล

หนังสือสถาปัตยกรรม การจัดการทรงพุ่มไม้ผล การจัดการทรงพุ่มของไม้ผลถือว...

การจัดการน้ำ

การจัดการน้ำ

เทคโนโลยีการจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร ประยุกต์...แบบชาวบ้าน หนังสือ "เท...

การจัดการพืชสวนในไต้หวัน

การจัดการพืชสวนในไต้หวัน

หนังสือพันธุ์พืช เทคโนโลยี่ และการจัดการพืชสวนในไต้หวัน หนังสือที่จะน...

การทำนาอินทรีย์ ต้นทุนต่ำ

การทำนาอินทรีย์ ต้นทุนต่ำ

หนังสือการทำนาอินทรีย์ ต้นทุนต่ำ ผลผลิตสูง หนังสือที่รวบรวมสุดยอดเทคน...

การปลูกผักปลอดสารเคมี

การปลูกผักปลอดสารเคมี

ifarmRewards ► Bonus Points ► ส่วนลด 100 แต้ม 70 แต้ม ล...

การปลูกมะนาววงบ่อซีเมนต์

การปลูกมะนาววงบ่อซีเมนต์

หนังสือแนวทางการลงทุนเพาะปลูกมะนาววงซีเมนต์ & ในกระถาง 5 ภาค บังคั...

การผลิตทุเรียน มังคุด เงาะยุคใหม่

การผลิตทุเรียน มังคุด เงาะยุคใหม่

หนังสือแนวทางและแบบอย่างการผลิตทุเรียน มังคุด เงาะยุคใหม่ หนังสือแนวท...

การผลิตน้ำหมักเอ็นไซม์

การผลิตน้ำหมักเอ็นไซม์

หนังสือการผลิตน้ำหมักเอ็นไซม์ น้ำหมักชีวภาพ ถือเป็นหนึ่งในการดูแลสุขภ...

การลงทุนสร้างสวนมะนาว

การลงทุนสร้างสวนมะนาว

หนังสือการลงทุนสร้างสวนมะนาวเชิงธุรกิจมืออาชีพ หนังสือที่จะนำสมาชิก i...

การลงทุนสร้างสวนไม้ผลระยะชิด

การลงทุนสร้างสวนไม้ผลระยะชิด

แนวทางการจัดการและแบบอย่างการลงทุนสร้างสวนไม้ผลระยะชิด มีพื้นที่น้อย ...

การเพาะถั่วงอกป้อนตลาด

การเพาะถั่วงอกป้อนตลาด

หนังสือหลากวิธีการเพาะถั่วงอกป้อนตลาด หนังสือที่รวมสุดยอดเทคนิคและรูป...

การเพาะเห็ดสวนครัว

การเพาะเห็ดสวนครัว

หนังสือการเพาะเห็ดสวนครัว หนังสือการเพาะเห็ดสวนครัวให้เนื้อหาที่สำคัญ...

การเพาะเห็ดเงินล้าน

การเพาะเห็ดเงินล้าน

คู่มือการเพาะเห็ดเงินล้านรวมสารพันเห็ดเศรษฐกิจทำเงิน เพาะเห็ดให้ได้เง...

การเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ

การเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ

การเลี้ยงสัตว์กำจัดขยะ การเลี้ยงไส้เดือนดิน คู่มือนวัตกรรมเกษตร "การเ...

การแปรรูปการตลาดมะละกอให้รวย

การแปรรูปการตลาดมะละกอให้รวย

แนวทาง..และแบบอย่างการแปรรูป & การตลาดมะละกอยุคใหม่..ให้รวย ตอบโจทย์ป...

ก๊าซชีวภาพ Biogas

ก๊าซชีวภาพ Biogas

หนังสือถังหมักมหัศจรรย์ เปลี่ยนขยะเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) ถังหมักมหัศ...

คู่มือการทำสวนฝรั่งอย่างมืออาชีพ

คู่มือการทำสวนฝรั่งอย่างมืออาชีพ

ฝรั่งเงินล้าน ... คู่มือการทำสวนฝรั่งอย่างมืออาชีพ อัดแน่นด้วยเทคนิคแ...

คู่มือการปลูกผักอินทรีย์อย่างมืออาชีพ

คู่มือการปลูกผักอินทรีย์อย่างมืออาชีพ

คู่มือการเพาะปลูกผักอินทรีย์อย่างมืออาชีพ เป็นหนังสือเจาะลึกการปลูกผั...

คู่มือการผลิต ปุ๋ยมูลไส้เดือน

คู่มือการผลิต ปุ๋ยมูลไส้เดือน

คู่มือการผลิต ปุ๋ยมูลไส้เดือน เงินล้าน ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการ...

คู่มือการสร้างบ้านดินแบบง่ายๆ

คู่มือการสร้างบ้านดินแบบง่ายๆ

คู่มือการสร้างบ้านดินแบบง่ายๆ คู่มือการสร้างบ้านดิน โดย โจน จันได สุร...

คู่มือพึ่งตนเอง

คู่มือพึ่งตนเอง

คู่มือพึ่งตนเอง (Self-sufficient book) - ฉบับกระเป๋า รวบรวมและเรียบเร...

คู่มือเพาะเห็ดให้รวย

คู่มือเพาะเห็ดให้รวย

คู่มือเพาะเห็ดให้รวย ทำได้ไม่ยาก "เพาะเห็ดให้รวยทำได้ไม่ยาก" เล่มนี้ ...

จิ้งหรีดให้รวย เงินล้าน

จิ้งหรีดให้รวย เงินล้าน

หนังสือจิ้งหรีดให้รวย เงินล้าน อีกหนึ่งธุรกิจมาแรง สร้างรายได้เงินล้า...

จุลินทรีย์คอสมิค

จุลินทรีย์คอสมิค

จุลินทรีย์คอสมิค ความสำเร็จของการเกษตรไร้สารพิษ การทำเกษตรไร้สารพิษแล...

ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำเงินล้าน

ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำเงินล้าน

หนังสือหลากวิธีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม & พรรณไม้น้ำเงินล้าน หากคุณกำลั...

ปลูกมะนาวระยะชิด ขยายพันธุ์ด้วยใบ

ปลูกมะนาวระยะชิด ขยายพันธุ์ด้วยใบ

หนังสือแบบอย่างและแนวทางการปลูกมะนาวระยะชิด & ขยายพันธุ์ด้วยใบ หนังสื...

ปลูกและผลิตลำไยนอกฤดู 5 ภาค

ปลูกและผลิตลำไยนอกฤดู 5 ภาค

หนังสือการเพาะปลูกและผลิตลำไยนอกฤดู ยุคใหม่ 5 ภาค หนังสือลำไยนอกฤดูยุ...

ผลิต+ลงทุนผักไฮโดรโปนิกส์

ผลิต+ลงทุนผักไฮโดรโปนิกส์

แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน ให้เนื้อหาที่สำคัญเ...

ผักปลอดสารพิษ ทำได้รายได้งาม

ผักปลอดสารพิษ ทำได้รายได้งาม

ผักปลอดสารพิษ ทำได้รายได้งาม อีกหนึ่งสุดยอดหนังสือที่นำเสนอแนวทางและแ...

ผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน

ผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน

คู่มือการเพาะปลูก ผักสวนครัว & ผักพื้นบ้าน รวมวิธีการปลูกผักสวนคร...

พลังงาน ในสวนไร่นา

พลังงาน ในสวนไร่นา

พลังงาน ทำมือ...ในสวนไร่นา..พึ่งพาตนเอง หนังสือที่นำเสนอแนวคิดและแบบอ...

พลังงานโซลาเซลล์ ใช้เอง

พลังงานโซลาเซลล์ ใช้เอง

หนังสือผลิตไฟฟ้าใช้เอง ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ "ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แ...

พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน

พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน

หนังสือพลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน หนังสือเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์ ต...

พืชสวนทาง

พืชสวนทาง

หนังสือพืชสวนทาง "พืชสวนทาง : ปลูกพืชสวนตลาด ปรับตัวสู้ภูมิอากาศที่เป...

มะนาวนอกฤดู & มะกรูดตัดใบ

มะนาวนอกฤดู & มะกรูดตัดใบ

หนังสือสารพันเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู & มะกรูดตัดใบ (ระยะชิด) อาชีพสร้...

มะนาวนอกฤดู เล่ม 1

มะนาวนอกฤดู เล่ม 1

หนังสือมะนาวนอกฤดู (เล่ม # 1) นี่คือหนังสือที่จะช่วยใหคุณปลูกมะนาวนอก...

มะนาวนอกฤดูเงินล้าน เล่ม 2

มะนาวนอกฤดูเงินล้าน เล่ม 2

หลากวิธีการบังคับ มะนาวนอกฤดู เงินล้านเล่ม 2 หนังสือที่เปิดเผยเทคนิค...

สมุนไพรกับไข้หวัด

สมุนไพรกับไข้หวัด

หนังสือสมุนไพรกับไข้หวัด สมุนไพร และผักพื้นบ้านของไทยหลายชนิดมีสรรพคุ...

สมุนไพรและตำรับยาไทย

สมุนไพรและตำรับยาไทย

หนังสือสมุนไพรและตำรับยาไทย : การเลือกใช้ตามหลักวิชาการ หนังสือสมุนไพ...

สมุนไพรไล่แมลง

สมุนไพรไล่แมลง

สมุนไพรไล่แมลง กำจัดศัตรูพืช & พรรณไม้มีพิษ หนังสือสมุนไพรไล่แมลง กำจ...

สร้างโรงไฟฟ้าประจำบ้าน

สร้างโรงไฟฟ้าประจำบ้าน

หนังสือสร้างโรงไฟฟ้าประจำบ้าน ผลิตไฟฟ้าใช้เอง คู่มือ "สร้างโรงไฟฟ้าปร...

สวนผัก-สมุนไพร คนเมือง

สวนผัก-สมุนไพร คนเมือง

สวนผัก-สมุนไพร คนเมือง หนังสือที่บอกเคล็ดลับการทำสวนผักและสวนสมุนไพรส...

สวนผักคนเมือง สวนผักดาดฟ้า

สวนผักคนเมือง สวนผักดาดฟ้า

หนังสือสวนผักคนเมือง สวนผักดาดฟ้า คนเมืองส่วนใหญ่มักคิดว่า การปลูกผัก...

สารพันกล้วย ยอดนิยม

สารพันกล้วย ยอดนิยม

สารพันกล้วย ยอดนิยม รวมสายพันธุ์กล้วยที่ทานได้และนิยมปลูกในเมืองไทยกว...

สารพันปุ๋ยอินทรีย์

สารพันปุ๋ยอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ ชุดสารพันสูตรปุ๋ยอินทรีย์ รวมสูตรพิเศษที่ใช้ในการผลิตปุ...

สุดยอดตำรา โอสถทิพย์

สุดยอดตำรา โอสถทิพย์

หนังสือสุดยอดตำรา โอสถทิพย์ สุดยอดตำรา โอสถทิพย์ คือ หนังสือที่รวบรวม...

สูตรลับ ดับโรค

สูตรลับ ดับโรค

หนังสือสูตรลับ ดับโรค หนังสือเล่มนี้ คือสุดยอดหนังสือที่รวบรวมสูตรและ...

หนังสือหมอหัวใจเทวดา

หนังสือหมอหัวใจเทวดา

หนังสือหมอหัวใจเทวดา หนังสือหมอหัวใจเทวดา รอดตาย-หายป่วยด้วยภูมิปัญญา...

หนังสือเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์

หนังสือเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์

หนังสือเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์ ต่อยอด...เงินล้าน หนังสือเห็ดแปรรูป & ผ...

หลากสไตล์การจัดสวนบ้าน

หลากสไตล์การจัดสวนบ้าน

หลากสไตล์การจัดสวนบ้าน อย่างง่ายด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแ...

เกษตประณีต 1 ไร่ ร่ำรวย

เกษตประณีต 1 ไร่ ร่ำรวย

เกษตรผสมผสานแบบประณีต 1 ไร่ ร่ำรวย เกษตรผสมผสานแบบประณีต 1 ไร่ ร่ำรวย...

เกษตรประณีต 1 ไร่ พึ่งตนเอง

เกษตรประณีต 1 ไร่ พึ่งตนเอง

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณีต 1 ไร่ พึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณ...

เกษตรปราณีต 1 ไร่เกิน 1 แสน

เกษตรปราณีต 1 ไร่เกิน 1 แสน

เกษตรประณีต & เกษตรหลังเกษียณ เกษตรประณีต & เกษตรหลังเกษียณ ปฎิบัติกา...

เจาะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิยม

เจาะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิยม

หนังสือเจาะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิยม หนังสือเจาะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิ...

เตาแก๊สชีวมวล พลังงานจากเศษไม้

เตาแก๊สชีวมวล พลังงานจากเศษไม้

เตาแก๊สชีวมวล พลังงานจากเศษไม้ "เตาแก๊สชีวมวล พลังงานจากเศษไม้ ไฟแรงแ...

เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งตนเอง

เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งตนเอง

เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเอง หนังสือ "เทคโนโลยี การจัดการ...

เพาะเห็ดฟางให้รวย

เพาะเห็ดฟางให้รวย

หนังสือเพาะเห็ดฟางให้รวย หนังสือเพาะเห็ดฟางให้รวย คือหนังสือที่รวบรวม...

เรียนรู้เรื่องสมุนไพร

เรียนรู้เรื่องสมุนไพร

หนังสือเรียนรู้เรื่องสมุนไพร สำหรับคนที่สนใจสมุนไพร "เรียนรู้เรื่องสม...

เห็ดถุง ทำเงิน

เห็ดถุง ทำเงิน

หนังสือเห็ดถุง ทำเงิน หนังสือเพาะเห็ดถุงทำเงิน นำเสนอนวัตกรรมใหม่ และ...

เห็ดอินทรีย์รับตลาดอาเซียน

เห็ดอินทรีย์รับตลาดอาเซียน

เห็ดอินทรีย์รับตลาดอาเซียน อีกหนึ่งสุดยอดหนังสือการเพาะเห็ดที่สมาชิก ...

แนวคิดและแบบอย่างพึ่งพาตนเอง

แนวคิดและแบบอย่างพึ่งพาตนเอง

หนังสือแนวคิดและแบบอย่างพึ่งพาตนเอง (ฉบับชาวบ้าน) หนังสือแนวคิดและแบบ...

โรงเรือนเพาะเห็ด

โรงเรือนเพาะเห็ด

ifarmRewards ► Bonus Points ► ส่วนลด 145 แต้ม 70 แต้ม ล...

ไผ่ตงเงินล้าน

ไผ่ตงเงินล้าน

หนังสือไผ่ตงเงินล้าน หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงไผ่ตรง เริ่มตั้งแต่ทำความร...

ไผ่เศรษฐกิจ

ไผ่เศรษฐกิจ

คู่มือการปลูกไผ่เศรษฐกิจอย่างมืออาชีพ หนังสือ "ไผ่เศรษฐกิจ" ที่ได้รวบ...

   Membership

   Join us and get special privileges.

Connection with Us

picons03อบรมเพาะเห็ดอบรมเพาะเห็ดpicons18อบรมเพาะเห็ดถุงอบรมเพาะเห็ดpicons11

@ 2013-2015 ifarm learning center

managed by ifarm learning center 12/97 moo 2 rajburana, bangkok, thailand 10140
contact : 081-555-1297 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Do you want to know us ?

   
 

Partnership with Us

Interested in mutually developing a long-term strategic relationship with us,
we'd love to hear from you.
 
อบรมเพาะเห็ด
 

เชิญเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ ifarmMarket