Login | Register  | CALL : 081-555-1297 (08.00-19.00)จำหน่ายเครื่องจักรเพาะเห็ด
 • อบรมเพาะเห็ด
 • อบรมเพาะเห็ดหลินจือ อบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า
 • อบรมเพาะเห็ดฟาง
 • อบรมเลี้ยงไส้เดือน
ไผ่ข้าวหลาม

ไผ่ข้าวหลาม

ชื่อสามาัญ

ไผ่ข้าวหลาม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cephalostachyum pergracile

ชื่อวงศ์

GRAMINEAE

รูปร่าง-ลักษณะ

เป็นไผ่ขนาดกลาง ลำต้นลักษณะตรง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-8 ซม. เนื้อลำบางหนาไม่ถึง 5 มม. ปล้องยาวประมาณ 20-45 ซม. สูงประมาณ 7-30 ซม. มีสีเขียวปนเทา กาบมีสีหมากสุก กาบหุ้มลำหลุดร่วงง่าย มีการแตกกิ่งขนาดเท่า ๆ กันรอบข้อ รูปทรง (เรือนยอด) ใบ เป็นรูปลิ่มยาว 15-30 ซม. กว้าง 3-6 ซม. ขอบใบสากคม ครีบใบเห็นได้ชัดมาก ขอบมีขนสีจาง ๆ กระจังใบแคบมาก กาบหุ้มใบไม่มีขนหรือเกือบไม่มีขน ขอบกาบหุ้มใบมีขนสีขาว ๆ โคนใบกลม ดอก จะออกดอกเป็นกลุ่ม(Gregariour flowering)ไม้ไผ่ที่ออกดอกประเภทนี้ จะออกดอกพร้อมๆกัน ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ผล หน่อมีขนาดใหญ่

ฤดูกาลที่พบ

ทุกฤดู

ลักษณะวิสัย / ประเภท

พืชเศรษฐกิจ>ไผ่ (หญ้า)

การใช้ประโยชน์

ด้านเนื้อไม้ ลำอายุประมาณ 6-10 เดือนใช้ทำกระบอกข้าวหลาม เครื่องจักสานต่าง ๆ , ลำแก่ใช้ในการสร้างบ้านเรือน โดยมากใช้ทำกลอนหลังคา สานเป็นฝาหรือเพดาน เป็นเสื่อแทนพรมปูบ้าน, ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ รับประทานได้แต่มีรสขม

วิธีการนำไปใช้ประโยชน์

ลำไม้ไผ่ทำกระบอกข้าวหลาม

ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

การเก็บรักษา : มีวิธีการเก็บรักษา เหมือนกับการเก็บรักษาของไผ่เลี้ยง การแปรรูป : ลำอายุประมาณ 6-10 เดือนใช้ทำกระบอกข้าวหลาม เครื่องจักสานต่าง ๆ ลำแก่ใช้ในการสร้างบ้านเรือน โดยมากใช้ทำกลอนหลังคา สานเป็นฝาหรือเพดาน เป็นเสื่อแทนพรมปูบ้าน การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ : ลำอายุประมาณ 6-10 เดือนใช้ทำกระบอกข้าวหลาม เครื่องจักสานต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์ : ลำแก่ใช้ในการสร้างบ้านเรือน โดยมากใช้ทำกลอนหลังคา สานเป็นฝาหรือเพดาน เป็นเสื่อแทนพรมปูบ้าน การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ : รับประทานได้แต่มีรสขม การที่ไม้ไผ่มีอายุขัยในการออกดอกและผลิตเมล็ดยาวนาน ไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ มีอายุขัยในการออกดอกแตกต่างกัน บางชนิดใช้เวลานาน 30-50 ปี ในขณะที่บางชนิดใช้เวลานานกว่า ร้อยปี อายุขัยในการออกดอกที่ยาวนานและไม่สม่ำเสมอเช่นนี้ เป็นอุปสรรคในการเก็บหาและรวบรวมตัวอย่างที่จำเป็นในการจำแนกพันธุ์อย่าง ยิ่ง ข้อเสนอแนะ : การทำสวนไผ่นั้นใช้เวลานานถึง 3 ปี จึงจะตัดหน่อได้ ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ตัดหน่อ พื้น ที่ว่างอาจปลูกพืชแซมเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ฟัก แฟง มันเทศ พริก มะเขือ หรือพืชตระกูลถั่วต่าง ๆ และยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารแก่ดินอีกด้วย หลังจากไผ่ให้หน่อแล้วภายในสวนอาจร่มครึ้มมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับปลูกไม้ประเภทต้นเตี้ยที่ขึ้นได้ดีในที่ร่ม เช่น กระชาย หรืออาจปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ เช่น สมุนไพรจำพวกเร่วและกระวานลงในสวนได้ หรือปลูกควบกับไม้ผลอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น กระท้อน ขนุน ส้มโอ เป็นต้น

การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ : มักจะพบขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ในป่าเบญจพรรณผสมสูง

 

แล้ง ป่าเบญจพรรณผสมสูงชื้น ป่าดงดิบแล้ง และป่าดงดิบชื้น มีมากในประเทศไทย ซึ่งจะพบได้ทางภาคเหนือตอนเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน

การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า     แยกเหง้าและเพาะเมล็ด ปริมาณเมล็ด/1 กิโลกรัม ประมาณ 37,000 เมล็ด

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก : ต้องการความชื้นสม่ำเสมอตามบริเวณที่มีลำธาร และลำน้ำ

การ ปลูกดูแลบำรุงรักษา  :  การคัดเลือกพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูก   ควรเตรียมพื้นที่ไว้ตั้งแต่ฤดูแล้ง ซึ่งจะทำงานได้สะดวกสามารถลงมือปลูกได้ทันในต้นฤดูฝน โดยในพื้นที่ที่เป็นแอ่ง ที่ลุ่มน้ำขัง มีเนิน หรือมีตออยู่ในพื้นที่ต้องไถบุกเบิก กำจัดตอออกให้หมด ปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ราบอยู่แล้ว แค่ไถพรวนกำจัดวัชพืชอย่างเดียวก็พอ 

ในแหล่งที่สามารถให้น้ำได้ ตลอดทั้งปี ก็สามารถปลูกไผ่ได้ตลอดปีเช่นกัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรปลูกตั้งแต่ฝนเริ่มตก จนถึงปลายเดือนมิถุนายน หากฝนทิ้งช่วง ควรให้น้ำช่วย หลุมที่ปลูกไผ่ตงควรมีขนาด กว้างxยาวxลึก ไม่น้อยกว่า 50x50x50 เซนติเมตร ให้ใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต 1 กระป๋องนม (ประมาณ 300-500 กรัม) ต่อหลุม ผสมปุ๋ยคอกเก่าที่สลายตัวแล้ว 1 บุ้งกี๋ (ประมาณ 1 กิโลกรัม) และยาฆ่าแมลงฟูราดาน 1-1.5 ช้อนแกง (10-15 กรัม) คลุกเคล้ากับดินบนให้ทั่วแล้วกลบกลับคืนลงไปในหลุม ให้ระดับดินสูงกว่าเดิมเล็กน้อยเผื่อสำหรับดินยุบตัวภายหลัง

วิธีการ ปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม : ระยะเวลาที่เหมาะ ต่อการปลูกไผ่  อยู่ในช่วงฤดูฝน คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน เนื่องจาก ช่วง ระยะที่เริ่มปลูกไผ่ต้องการน้ำมาก การปลูกในช่วง ฤดูฝน จึงลด ค่าใช้จ่าย ในการรดน้ำ ลงได้มาก และเป็นระยะที่ไผ่มีการเจริญเติบโตดีที่สุดด้วย  สำหรับ ระยะปลูก และจำนวน กล้าไผ่ต่อพื้นที่ ควรมีระยะปลูกประมาณ 8 x 8 เมตร หรือประมาณ 25 กอต่อไร่ หลุมที่ปลูก มีขนาดประมาณ 50 x  50 x  50 เซนติเมตร

โรคและแมลง : มีโรคแมลงและศัตรูธรรมชาติ เหมือนกับโรคแมลงและศัตรูธรรมชาติของไผ่เลี้ยง

อัตราการเจริญเติบโต :  มีอัตราการเจริญเติบโต เหมือนกับอัตราการเจริญเติบโต  ของไผ่เฮียะ

แหล่งที่พบ

ป่าเบญจพรรณผสมสูงแล้ง ป่าเบญจพรรณผสมสูงชื้น ป่าดงดิบแล้ง และป่าดงดิบชื้น

Credit

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ลงบันทึกโดย ifarm

Wednesday, 06 March 2013
share-your-valuable-view
 
.

 • อุปกรณ์วัดกรดด่างวัสดุเพาะ วัดความชื้น

 • ปุ๋ยมูลไส้เดือน

 • เครื่องคัดแยกมูลไส้เดือน

 • เครื่องพ่นหมอก

 • หนังสือการเลี้ยงไส้เดือน การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน

 • วัดความชื้นโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน

 • t-shirt-premium

 • เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิโรงเห็ด

   Membership

   Join us and get special privileges.

Connection with Us

picons03อบรมเพาะเห็ดอบรมเพาะเห็ดpicons18อบรมเพาะเห็ดถุงอบรมเพาะเห็ดpicons11

@ 2013-2015 ifarm learning center

managed by ifarm learning center 12/97 moo 2 rajburana, bangkok, thailand 10140
contact : 081-555-1297 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Do you want to know us ?

   
 

Partnership with Us

Interested in mutually developing a long-term strategic relationship with us,
we'd love to hear from you.
 
อบรมเพาะเห็ด
 

เชิญเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ ifarmMarket