รับประกันสินค้า 90 วัน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายการรับประกัน