Author - zompoch

Thailand Durian Statistic 2563 – Infographic

Thailand Durian Statistics สถิติผลผลิตและการส่งออกทุเรียน ปี 2563 Infographic ที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพสถานการณ์การผลิต และการส่งออกทุเรียนของประเทศ ในปี 2563 ครอบคลุมหลายมิติ อาทิ เนื้อที่การปลูก เนื้อที่การให้ผล ผลผลิตต่อไร่ และการส่งออกทุเรียนประเภทต่าง ๆ ดาวน์โหลดฟรี ! ให้คุณรู้ข้อมูลปี 2564 ก่อนใคร !! ต้องการรับ Infographic เกี่ยวกับการปลูกทุเรียน และการส่งออกทุเรียนของไทยปีถัดไป (ปี 2564) เพียงกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และ Email เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อย (รอการสรุปข้อมูลต้นปี 2565) ทาง "ไอฟาร์ม" จะจัดส่งให้ทันทีรู้ก่อน ... เดินหน้าก่อน !!! สถิติผลผลิตและการส่งออกทุเรียน ปี 2563 Infographic ที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพสถานการณ์การผลิต และการส่งออกทุเรียนของประเทศ ในปี 2563 ครอบคลุมหลายมิติ อาทิ...