Course Content
ปลูกผักสลัดแนวใหม่ สร้างรายได้หลัก / เสริม
• ภาพรวม ภาพรวมของหลักสูตร ผักสลัด 17:22 กลุ่มและประเภทของผักสลัดที่สอน พืชกินใบ กินราก/กินผล/กินหัว 08:48 • การเพาะกล้า เมล็ดพันธ์ แนะนำ การเลือกซื้อ 20:29 การเตรียม/ส่วนประกอบ วัสดุเพาะ 09:29 การเพาะต้นกล้า 1 จากเมล็ดลงถาด 17:33 การเพาะต้นกล้า 2 ย้ายจากถาดเพาะลงถาดหลุม 17:24 การเพาะเมล็ดแรดิช 11:39 การย้ายต้นกล้าแรดิชลงถาดหลุม 16:04 การดูแลรดน้ำต้นกล้า 06:24 สรุปการเพาะเมล็ด 04:35 • การเตรียมแปลงเพาะ การเตรียมดิน – ดินผสมใหม่ 11:29 การเตรียมดิน – ดินเดิมการการเก็บเกี่ยว 13:02 การผสมปุ๋ยแบบแห้ง 06:37 โรงเรือน ขนาด ข้อดี ข้อเสีย ความสำคัญ 14:00 แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย การปลูกแบบร่องสวน 07:05 แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย การปลูกแบบกระถาง 12:05 • การปลูกผักสลัด ย้ายผักลงแปลง 18:26 การรดน้ำ 10:21 การพรวนดิน 02:27 แสง ความชื้น 05:34 โรคแมลง 08:55 โรคพืช 06:55 • การเก็บเกี่ยวการจำหนาย การเก็บเกี่ยวผักใบ 08:32 การล้างผักใบ 09:31 แพคใส่ถุง 13:03 การเก็บเกี่ยวพืชหัว การล้าง 12:17 • บทสรุป บทสรุปและคำแนะนำ 05:31 • เบบี้แครอท รู้จักเบบี้แครอท เมล็ดพันธุ์ 07:08 การเพาะปลูก การดูแล การรดน้ำ 13:52 การเก็บเกี่ยว การแพ็ค 28:39 • มะเขือเทศ รู้จักมะเขือเทศ 08:11 เมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้า 16:02 การปลูก การดูแล โรคแมลง 10:50 ระบบน้ำ การเก็บเกี่ยว 10:32
0/1
เลี้ยงไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สร้างรายได้หลากหลายทาง
0/1
ทำสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช / ผัก
0/1
เพาะเห็ดฟางแบบ 2 in 1 (กองเตี้ยและตะกร้า)
0/1
โปรฯ 5 คอร์สมัดรวม
About Lesson

ปลูกผักสลัดแนวใหม่ สร้างรายได้หลัก

• ภาพรวม
ภาพรวมของหลักสูตร ผักสลัด 17:22
กลุ่มและประเภทของผักสลัดที่สอน พืชกินใบ กินราก/กินผล/กินหัว 08:48

• การเพาะกล้า
เมล็ดพันธ์ แนะนำ การเลือกซื้อ 20:29
การเตรียม/ส่วนประกอบ วัสดุเพาะ 09:29
การเพาะต้นกล้า 1 จากเมล็ดลงถาด 17:33
การเพาะต้นกล้า 2 ย้ายจากถาดเพาะลงถาดหลุม 17:24
การเพาะเมล็ดแรดิช 11:39
การย้ายต้นกล้าแรดิชลงถาดหลุม 16:04
การดูแลรดน้ำต้นกล้า 06:24
สรุปการเพาะเมล็ด 04:35

• การเตรียมแปลงเพาะ
การเตรียมดิน – ดินผสมใหม่ 11:29
การเตรียมดิน – ดินเดิมการการเก็บเกี่ยว 13:02
การผสมปุ๋ยแบบแห้ง 06:37
โรงเรือน ขนาด ข้อดี ข้อเสีย ความสำคัญ 14:00
แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย การปลูกแบบร่องสวน 07:05
แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย การปลูกแบบกระถาง 12:05

• การปลูกผักสลัด
ย้ายผักลงแปลง 18:26
การรดน้ำ 10:21
การพรวนดิน 02:27
แสง ความชื้น 05:34
โรคแมลง 08:55
โรคพืช 06:55

• การเก็บเกี่ยวการจำหนาย
การเก็บเกี่ยวผักใบ 08:32
การล้างผักใบ 09:31
แพคใส่ถุง 13:03
การเก็บเกี่ยวพืชหัว การล้าง 12:17

• บทสรุป
บทสรุปและคำแนะนำ 05:31

• เบบี้แครอท
รู้จักเบบี้แครอท เมล็ดพันธุ์ 07:08
การเพาะปลูก การดูแล การรดน้ำ 13:52
การเก็บเกี่ยว การแพ็ค 28:39

• มะเขือเทศ
รู้จักมะเขือเทศ 08:11
เมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้า 16:02
การปลูก การดูแล โรคแมลง 10:50
ระบบน้ำ การเก็บเกี่ยว 10:32

0% Complete