Course Content
ปลูกผักสลัดแนวใหม่ สร้างรายได้หลัก / เสริม
• ภาพรวม ภาพรวมของหลักสูตร ผักสลัด 17:22 กลุ่มและประเภทของผักสลัดที่สอน พืชกินใบ กินราก/กินผล/กินหัว 08:48 • การเพาะกล้า เมล็ดพันธ์ แนะนำ การเลือกซื้อ 20:29 การเตรียม/ส่วนประกอบ วัสดุเพาะ 09:29 การเพาะต้นกล้า 1 จากเมล็ดลงถาด 17:33 การเพาะต้นกล้า 2 ย้ายจากถาดเพาะลงถาดหลุม 17:24 การเพาะเมล็ดแรดิช 11:39 การย้ายต้นกล้าแรดิชลงถาดหลุม 16:04 การดูแลรดน้ำต้นกล้า 06:24 สรุปการเพาะเมล็ด 04:35 • การเตรียมแปลงเพาะ การเตรียมดิน – ดินผสมใหม่ 11:29 การเตรียมดิน – ดินเดิมการการเก็บเกี่ยว 13:02 การผสมปุ๋ยแบบแห้ง 06:37 โรงเรือน ขนาด ข้อดี ข้อเสีย ความสำคัญ 14:00 แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย การปลูกแบบร่องสวน 07:05 แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย การปลูกแบบกระถาง 12:05 • การปลูกผักสลัด ย้ายผักลงแปลง 18:26 การรดน้ำ 10:21 การพรวนดิน 02:27 แสง ความชื้น 05:34 โรคแมลง 08:55 โรคพืช 06:55 • การเก็บเกี่ยวการจำหนาย การเก็บเกี่ยวผักใบ 08:32 การล้างผักใบ 09:31 แพคใส่ถุง 13:03 การเก็บเกี่ยวพืชหัว การล้าง 12:17 • บทสรุป บทสรุปและคำแนะนำ 05:31 • เบบี้แครอท รู้จักเบบี้แครอท เมล็ดพันธุ์ 07:08 การเพาะปลูก การดูแล การรดน้ำ 13:52 การเก็บเกี่ยว การแพ็ค 28:39 • มะเขือเทศ รู้จักมะเขือเทศ 08:11 เมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้า 16:02 การปลูก การดูแล โรคแมลง 10:50 ระบบน้ำ การเก็บเกี่ยว 10:32
0/1
เลี้ยงไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สร้างรายได้หลากหลายทาง
0/1
ทำสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช / ผัก
0/1
เพาะเห็ดฟางแบบ 2 in 1 (กองเตี้ยและตะกร้า)
0/1
โปรฯ 5 คอร์สมัดรวม
About Lesson

เลี้ยงไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สร้างรายได้หลากหลายทาง

• ประโยชน์เชิงธุรกิจ
แหล่งที่มาของรายได้ในการเลี้ยงไส้เดือน 04:50

• โรงงานผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
ประโยชน์ของไส้เดือนในระบบธรรมชาติ 13:15

• สายพันธุ์ไส้เดือนเลี้ยง
ลักษณะของไส้เดือนที่ใช้เลี้ยงของแต่ละสายพันธุ์ (AF / Blue Worm / Tiger / ขี้ตาแร่) 25:28

• ปัจจัยสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิ / ความชื้น / pH / อากาศ และ C/N Ratio ที่เหมาะสมกับเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ AF 23:07

• การเลี้ยงไส้เดือน AF
Framework ขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือน 03:23
การเลือกและการเตรียมภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยง 08:03
รูปแบบชั้นวางและการออกแบบชั้นวาง 13:39
องค์ประกอบโรงเรือน และ Layout เบื้องต้น 05:30

• การเตรียมอาหาร
ปัจจัยการเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือน AF 21:01
เจาะลึกการดีไซน์อาหารรูปแบบที่ 1 (อาหาร Fast Food) 07:42
เจาะลึกการดีไซน์อาหารรูปแบบที่ 2 (อาหาร Restuarant) 17:06

• การเลี้ยงไส้เดือน (แบบละเอียด)
เจาะลึกการเลี้ยง การให้น้ำ การกลับ Bedding การเก็บน้ำชะ การเตรียมการคัดแยก และอื่น ๆ ตลอด 30 วัน 32:01
ตารางตัวอย่างการเลี้ยง 30 วัน (ไฟล์ PDF)

• การคัดแยกมูลไส้เดือน
การเช็คความชื้นก่อนคัดแยก รูปแบบและขั้นตอนการคัดแยก และวิธีลดความชื้นเพื่อคงคุณภาพปุ๋ยก่อนบรรจุ 07:01

• การบรรจุ
การบรรจุปุ๋ยมูลไส้เดือนสำหรับการขายในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดเก็บที่ถูกต้อง 07:01
ประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือน และการนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนกับกลุ่มพืชสวน (ผักต่าง ๆ ผักเคล Cactus เป็นต้น) / ไม้ผล / พืชไร่ / บ่อกุ้ง 44:33
วิธีการทำปุ๋ยน้ำทั้งแบบน้ำชะ (worm leachate) และปุ๋ยมูลไส้เดือน (Worm Tea) และการนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต 09:33

• ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยมูลไส้เดือน
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยมูลไส้เดือน 20:41

• การตลาดการขาย
การประเมินกำไรเบื้องต้น รูปแบบธุรกิจ (Business Model) และการตลาดธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนแบบยั่งยืน 33:17

• BONUS PACK… แถมฟรี
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการกำจัดขยะ 13:04
“คุณต้น” นันทิพัฒน์ วังบอน ผู้เข้าอบรมคอร์สของ “ไอฟาร์ม” 30:42
คุณอชิรญา ลูกศิษย์ไอฟาร์ม อดีตพนักงานการตลาด 23:52

0% Complete