Course Content
ปลูกผักสลัดแนวใหม่ สร้างรายได้หลัก / เสริม
• ภาพรวม ภาพรวมของหลักสูตร ผักสลัด 17:22 กลุ่มและประเภทของผักสลัดที่สอน พืชกินใบ กินราก/กินผล/กินหัว 08:48 • การเพาะกล้า เมล็ดพันธ์ แนะนำ การเลือกซื้อ 20:29 การเตรียม/ส่วนประกอบ วัสดุเพาะ 09:29 การเพาะต้นกล้า 1 จากเมล็ดลงถาด 17:33 การเพาะต้นกล้า 2 ย้ายจากถาดเพาะลงถาดหลุม 17:24 การเพาะเมล็ดแรดิช 11:39 การย้ายต้นกล้าแรดิชลงถาดหลุม 16:04 การดูแลรดน้ำต้นกล้า 06:24 สรุปการเพาะเมล็ด 04:35 • การเตรียมแปลงเพาะ การเตรียมดิน – ดินผสมใหม่ 11:29 การเตรียมดิน – ดินเดิมการการเก็บเกี่ยว 13:02 การผสมปุ๋ยแบบแห้ง 06:37 โรงเรือน ขนาด ข้อดี ข้อเสีย ความสำคัญ 14:00 แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย การปลูกแบบร่องสวน 07:05 แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย การปลูกแบบกระถาง 12:05 • การปลูกผักสลัด ย้ายผักลงแปลง 18:26 การรดน้ำ 10:21 การพรวนดิน 02:27 แสง ความชื้น 05:34 โรคแมลง 08:55 โรคพืช 06:55 • การเก็บเกี่ยวการจำหนาย การเก็บเกี่ยวผักใบ 08:32 การล้างผักใบ 09:31 แพคใส่ถุง 13:03 การเก็บเกี่ยวพืชหัว การล้าง 12:17 • บทสรุป บทสรุปและคำแนะนำ 05:31 • เบบี้แครอท รู้จักเบบี้แครอท เมล็ดพันธุ์ 07:08 การเพาะปลูก การดูแล การรดน้ำ 13:52 การเก็บเกี่ยว การแพ็ค 28:39 • มะเขือเทศ รู้จักมะเขือเทศ 08:11 เมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้า 16:02 การปลูก การดูแล โรคแมลง 10:50 ระบบน้ำ การเก็บเกี่ยว 10:32
0/1
เลี้ยงไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สร้างรายได้หลากหลายทาง
0/1
ทำสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช / ผัก
0/1
เพาะเห็ดฟางแบบ 2 in 1 (กองเตี้ยและตะกร้า)
0/1
โปรฯ 5 คอร์สมัดรวม
About Lesson

เพาะเห็ดฟางแบบ 2 in 1 (กองเตี้ยและตะกร้า) ทำเงินไว คืนทุนเร็ว

• แนะนำหลักสูตร
ทำไมหลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับคุณ 3m 5s
ภาพรวมเกี่ยวกับหลักสูตร 1m 59s

• ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟาง
ข้อมูลเห็ดฟางเบื้องต้น และวงจรชีวิตเห็ดฟาง 5m 42s
5 ปัจจัยสำคัญในการเพาะเห็ดฟาง 6m 25s
เทคนิคการเลือกเชื้อเห็ดฟาง 2m 45s

• เห็ดฟางตะกร้า
วัสดุและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดฟางตะกร้า 1m 55s
ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางตะกร้า ตอนที่ 1 12m 20s
ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางตะกร้า ตอนที่ 2 5m 5s

• เห็ดฟางกองเตี้ย
วัสดุและอุปกรณ์การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย 2m 45s
ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ตอนที่ 1 7m 25s
ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ตอนที่ 2 4m 15s
ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ตอนที่ 3 2m 57s

• บทสรุป
ผลผลิต และเทคนิคการเพิ่มผลผลิต 9m 22s
เจาะลึกการอัดฟางลงตะกร้า (แบบละเอียด) 15m 20s
เจาะลึกการอัดฟางกองเตี้ย (แบบละเอียด) 17m 28s
วัสดุอื่นๆ ทดแทน อาหารหลัก/อาหารเสริม 4m 38s
เทคนิคการถนอมเห็ดฟางให้เก็บได้นาน 3m 55s
ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการแก้ไข 21m 8s

0% Complete