คนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี…เพียงเพราะ “ไม่อ่อนหวาน”