เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น (ดิจิตัล) รุ่น TH812E IN-OUT สายโพรบ 2 เมตร