เครื่องบันทึก อุณหภูมิ ความชื้น DataRecord -30 ถึง 70 Fresh Tag 10TH