แปลงที่ “ร้าง” ให้เป็นที่”รวย” ด้วย Matrix VAC Model