>

Our Story

เรื่องราวของ "ไอฟาร์ม" เริ่มต้นจากความหลงใหลในความงดงามของสรรพสิ่งในธรรมชาติ
ผ่านวันและเวลาแห่งการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เองได้ถูกหล่อหลอมขึ้นเป็น "วิถีในการดำเนินธุรกิจของไอฟาร์ม"

Our Story

เรื่องราวของ "ไอฟาร์ม" เริ่มต้นจากความหลงใหลในความงดงามของสรรพสิ่งในธรรมชาติ
ผ่านวันและเวลาแห่งการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เองได้ถูกหล่อหลอมขึ้นเป็น "วิถีในการดำเนินธุรกิจของไอฟาร์ม"

bamboo.jpg

จุดมุ่งหมายของเรา

"ไอฟาร์ม" คือกลุ่มคนตัวเล็กๆที่ทำงานด้าน Green & Health หรือ เกษตร/ธรรมชาติ และ สุขภาพตามแนวธรรมชาติ

 

Business Model ของเราได้รับแรงบันดาลใจจากหลากหลายของธรรมชาติ และคำสอนของ "พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙" ที่ทรงเน้นย้ำถึงการทำงานบนพื้นฐานของความพอเพียง มีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 

เราตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะยึดมั่น "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของในหลวงองค์ภูมิพลมหาราชาเป็น "หลักชัย" และ "เข็มทิศ" ในการทำงานของเราตลอดไป

 

เพราะเราเชื่อว่า "งานที่มีความสุขที่สุด"

 

คืองานที่ได้รับผลตอบแทนมาจากการทำงานหนัก แบ่งปัน เกื้อกูล และสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น

bamboo.jpg

จุดหมายของเรา

"ไอฟาร์ม" คือกลุ่มคนตัวเล็กๆที่ทำงานด้าน Green & Health หรือ เกษตร/ธรรมชาติ และ สุขภาพตามแนวธรรมชาติ

 

Business Model ของเราได้รับแรงบันดาลใจจากหลากหลายของธรรมชาติ และคำสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเน้นย้ำถึงการทำงานบนพื้นฐานของความพอเพียง มีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 

เราตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะยึดมั่น "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของในหลวงองค์ภูมิพลมหาราชาเป็น "หลักชัย" และ "เข็มทิศ" ในการทำงานของเราตลอดไป

 

เพราะเราเชื่อว่า

 

"งานที่มีความสุขที่สุด"

 

คืองานที่ได้รับผลตอบแทนมาจากการทำงานหนัก แบ่งปัน เกื้อกูล และสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น

งานของเรา

งานของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแนวคิด 3E's Model ที่เราคิดค้นขึ้นมา

 

(E) LEARNING

คือ งานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Green & Health กับคนรุ่นใหม่ด้วยมิติที่แตกต่างออกไปจากแหล่งเรียนรู้โดยทั่วไป ทั้งในรูปแบบ Learning และ E-Learning อาทิ

 

* การเพาะเห็ดเป็นยา / การเพาะเห็ดฟาง / การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
* การเลี้ยงไส้เดือน / การทำปุ๋ย / การทำน้ำหมัก
* การเพาะต้นงอก / การปลูกผักในมุ้ง
* การทำสบู่ เป็นต้น

 

"นี่คืองานที่เราภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต"

 

เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา "งานของเรา" ได้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้คนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากได้ค้นพบตัวเองและมองเห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตจนสร้างเป็นธุรกิจที่ให้ทั้ง "รายได้" และ "ความสุข" ไปพร้อมๆกันได้

 

และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด "Inspiration Farm" (บ่มเพาะความฝัน) ของไอฟาร์ม ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีหลักสูตรเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งหลักสูตรทางด้านธุรกิจและการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่ฝันจะมีธุรกิจแนว Green & Health เป็นของตัวเองอย่างยั่งยืน

 

 

E-COMMERCE

 

เราจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Green & Health หลากหลายประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ของเอง อาทิ

 

* อุปกรณ์และเครื่องจักรฟาร์ม
* หนังสือและสื่อกลุ่ม Green & Health
* กลุ่มสินค้าสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น

 

เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกคนให้การตอบรับสินค้าของ "ไอฟาร์ม" เป็นอย่างดีเสมอมา

 

เราอยากบอกความในใจของเราว่านี่คือ แรงสนับสนุนอันมีค่าและทรงพลังที่จะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่รักเกษตรและธรรมชาติหันมาสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี "คุณค่า" เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

 

EXPORT

 

เรามีโอกาสส่งออกสินค้าของไอฟาร์มและเครือข่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศในหลายพื้นที่ อาทิ อาเซียน เอเชีย และแคริบเบียน

 

เราตั้งใจจะพัฒนางานในส่วนนี้ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยเพื่อให้เห็นว่าโอกาสการทำธุรกิจของคนตัวเล็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ในประเทศ

อบรมเพาะเห็ด
อบรมเพาะเห็ด
อบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือ
อบรมเพาะเห็ดถุง
สอนเลี้ยงไส้เดือน

งานของเรา

งานของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแนวคิด 3E's Model ที่เราคิดค้นขึ้นมา

 

(E) LEARNING

 

คือ งานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Green & Health กับคนรุ่นใหม่ด้วยมิติที่แตกต่างออกไปจากแหล่งเรียนรู้โดยทั่วไป ทั้งในรูปแบบ Learning และ E-Learning อาทิ

 

* การเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
* การเลี้ยงไส้เดือน / การทำปุ๋ย / น้ำหมัก
* การเพาะต้นงอก / การปลูกผักในมุ้ง
* การทำสบู่ เป็นต้น

 

"นี่คืองานที่เราภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต"

 

เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา "งานของเรา" ได้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้คนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากได้ค้นพบตัวเองและมองเห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตจนสร้างเป็นธุรกิจที่ให้ทั้ง "รายได้" และ "ความสุข" ไปพร้อมๆกันได้

 

และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด "Inspiration Farm" (บ่มเพาะความฝัน) ของไอฟาร์ม ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีหลักสูตรเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งหลักสูตรทางด้านธุรกิจและการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่ฝันจะมีธุรกิจแนว Green & Health เป็นของตัวเองอย่างยั่งยืน

 

 E-COMMERCE

 

เราจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Green & Health หลากหลายประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ของเอง อาทิ

 

* อุปกรณ์และเครื่องจักรฟาร์ม
* หนังสือและสื่อกลุ่ม Green & Health
* กลุ่มสินค้าสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น

 

เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกคนให้การตอบรับสินค้าของ "ไอฟาร์ม" เป็นอย่างดีเสมอมา

 

เราอยากบอกความในใจของเราว่านี่คือ แรงสนับสนุนอันมีค่าและทรงพลังที่จะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่รักเกษตรและธรรมชาติหันมาสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี "คุณค่า" เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

EXPORT

 

เรามีโอกาสส่งออกสินค้าของไอฟาร์มและเครือข่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศในหลายพื้นที่ อาทิ อาเซียน เอเชีย และแคริบเบียน

 

เราตั้งใจจะพัฒนางานในส่วนนี้ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยเพื่อให้เห็นว่าโอกาสการทำธุรกิจของคนตัวเล็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ในประเทศ

อบรมเพาะเห็ด
อบรมเพาะเห็ด
อบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือ
อบรมเพาะเห็ดถุง
สอนเลี้ยงไส้เดือน
ifarm-saraburi-1.jpg
ifarm-saraburi-2.jpg
ifarm-saraburi-4.jpg
ifarm-saraburi-9.jpg
ifarm-saraburi-15.jpg
ifarm-saraburi-11.jpg
ifarm-saraburi-12.jpg
ifarm-saraburi-3.jpg
ifarm-saraburi-5.jpg
ifarm-saraburi-71.jpg
ifarm-saraburi-8.jpg
ifarm-saraburi-13.jpg
ifarm-saraburi-14.jpg

ฝันใหม่ของเรา

ขณะนี้ไอฟาร์มอยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์แห่งใหม่ที่ จ. สระบุรี โดยมีธีมหลักเป็นสวนสมุนไพร (herb garden) และแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติ และสุขภาพทางเลือก

 

"ไอฟาร์ม @ สระบุรี" ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสื่อให้เห็นถึงความงดงาม และความหลากหลายของธรรมชาติ

 

เราใช้ "หัวใจ" ของเราปลูกต้นไม้ทุกต้นบนพื้นที่ 12 ไร่

 

ทั้งหมดล้วนเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางยาทั้งสิ้น

 

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นานาชนิดถูกปลูกตั้งแต่เป็น "ต้นกล้า" เล็กๆ

 

ไม่มีไม้ต้นใดที่ถูกล้อมจากที่อื่นมาปลูก

 

เพราะ "ความสุข" ของเรา คือการได้เป็น "ผู้สร้าง" มากกว่า "ผู้หยิบฉวยโอกาส"

 

เรามีความสุขที่มีโอกาสได้มอบสิ่งที่ดีคืนกลับสู่ธรรมชาติบ้าง

 

อีกทั้งยังไม่มีเหตุผลอันใดที่เราต้องรีบร้อน เหมือนดั่งคำกล่าวของ Lao Tzu ที่ว่า

 

"Nature does not hurry, yet everything is accomplished"

 

"ธรรมชาติไม่เคยเร่งร้อน แต่กระนั้นทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี"

 

เราเชื่อว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าความสำเร็จในการเดินทางถึงไปเป้าหมายคือ "ความสุขในการเรียนรู้ระหว่างทาง" ต่างหาก

 

จาก "ต้นกล้า" เติบโตเป็น "ต้นที่กล้า" ธรรมชาติสอนให้เราเติบโตทางความคิดไปพร้อมๆกับพวกเขา

ผ่านร้อน..ผ่านฝน..ผ่านหนาว
ผ่านความแห้งแล้ง..ผ่านความชุ่มชื้น
ผ่านความลำบาก..ผ่านความร่มเย็น

 

ธรรมชาติได้เปิดโอกาสให้เราได้เรียนได้รู้หลายอย่าง เมื่อเรารับบทเป็น "ผู้สร้าง" เป็น "ผู้ลงมือทำ"

 

หนึ่งในนั้นคือ

 

ความงดงามของชีวิตย่อมเกิดขึ้นไม่ได้โดยปราศจากจากการเกื้อกูล แบ่งปัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

 
ไม้เล็กช่วยคุมดินสร้างความชุ่มชื้นให้ไม้ใหญ่
ไม้ใหญ่ก็แผ่กิ่งก้านใบสร้างความร่มเย็นให้ไม้เล็ก
ทั้งหมดต่างเกื้อกูลกัน

 

คนเราก็เช่นกัน
คนทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร
ผู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงมีเพียงคนเดียว คือ
ผู้ที่รู้จักแบ่งปัน รู้จักให้ ไม่เป็นผู้ฉวย ไม่เป็นผู้ทำลาย

 

----

ปล่อยให้ธรรมชาติได้ทำงานของมันให้สำเร็จลุล่วงอีกสักระยะ

 

เมื่อถึงเวลานั้น "ไอฟาร์ม @ สระบุรี" คงมีโอกาสในการ "ส่งมอบ" สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นให้แก่ทุกคนอย่างแน่นอน

ฝันใหม่ของเรา

ขณะนี้ไอฟาร์มอยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์แห่งใหม่ที่ จ. สระบุรี โดยมีธีมหลักเป็นสวนสมุนไพร (herb garden) และแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติ และสุขภาพทางเลือก

 

"ไอฟาร์ม @ สระบุรี" ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสื่อให้เห็นถึงความงดงาม และความหลากหลายของธรรมชาติ

 

เราใช้ "หัวใจ" ของเราปลูกต้นไม้ทุกต้นบนพื้นที่ 12 ไร่

 

ทั้งหมดล้วนเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางยาทั้งสิ้น

 

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นานาชนิดถูกปลูกตั้งแต่เป็น "ต้นกล้า" เล็กๆ

 

ไม่มีไม้ต้นใดที่ถูกล้อมจากที่อื่นมาปลูก

 

เพราะ "ความสุข" ของเรา คือการได้เป็น "ผู้สร้าง" มากกว่า "ผู้หยิบฉวยโอกาส"

 

เรามีความสุขที่มีโอกาสได้มอบสิ่งที่ดีคืนกลับสู่ธรรมชาติบ้าง

 

อีกทั้งยังไม่มีเหตุผลอันใดที่เราต้องรีบร้อน เหมือนดั่งคำกล่าวของ Lao Tzu ที่ว่า

 

"Nature does not hurry, yet everything is accomplished"

 

"ธรรมชาติไม่เคยเร่งร้อน แต่กระนั้นทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี"

 

เราเชื่อว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าความสำเร็จในการเดินทางถึงไปเป้าหมายคือ "ความสุขในการเรียนรู้ระหว่างทาง" ต่างหาก

 

จาก "ต้นกล้า" เติบโตเป็น "ต้นที่กล้า" ธรรมชาติสอนให้เราเติบโตทางความคิดไปพร้อมๆกับพวกเขา

 

ผ่านร้อน..ผ่านฝน..ผ่านหนาว

 

ผ่านความแห้งแล้ง..ผ่านความชุ่มชื้น

 

ผ่านความลำบาก..ผ่านความร่มเย็น

 

ธรรมชาติได้เปิดโอกาสให้เราได้เรียนได้รู้หลายอย่าง เมื่อเรารับบทเป็น "ผู้สร้าง" เป็น "ผู้ลงมือทำ"

 

หนึ่งในนั้นคือ

 

ความงดงามของชีวิตย่อมเกิดขึ้นไม่ได้โดยปราศจากจากการเกื้อกูล แบ่งปัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

 

ไม้เล็กช่วยคุมดินสร้างความชุ่มชื้นให้ไม้ใหญ่

 

ไม้ใหญ่ก็แผ่กิ่งก้านใบสร้างความร่มเย็นให้ไม้เล็ก

 

ทั้งหมดต่างเกื้อกูลกัน

 

คนเราก็เช่นกัน

 

คนทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร

 

ผู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงมีเพียงคนเดียว คือ

 

ผู้ที่รู้จักแบ่งปัน รู้จักให้ ไม่เป็นผู้ฉวย ไม่เป็นผู้ทำลาย

----

 

ปล่อยให้ธรรมชาติได้ทำงานของมันให้สำเร็จลุล่วงอีกสักระยะ

เมื่อถึงเวลานั้น "ไอฟาร์ม @ สระบุรี" คงมีโอกาสในการ "ส่งมอบ" สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นให้แก่ทุกคนอย่างแน่นอน

ifarm-saraburi-1.jpg
ifarm-saraburi-2.jpg
ifarm-saraburi-9.jpg
ifarm-saraburi-11.jpg
ifarm-saraburi-12.jpg
ifarm-saraburi-15.jpg
ifarm-saraburi-4.jpg
ifarm-saraburi-3.jpg
ifarm-saraburi-5.jpg
ifarm-saraburi-71.jpg
ifarm-saraburi-8.jpg
ifarm-saraburi-14.jpg

ติดต่อเรา

 

ifarm LINE

LINE ID: @ifarm
TEL.: 081-555-1297
Mail: ifarm@ifarm.in.th
FB: ifarmlive

เกี่ยวกับเรา

 

 

เกี่ยวกับ ifarmShop

 

ช้อปอุ่นใจ ช้อปสุขใจ ช้อปที่ ifarmShop ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
 
จันทร์-ศุกร์ (09.00-16.30)
เกี่ยวกับเรา

 

 

เกี่ยวกับ ifarmShop

 

ช้อปอุ่นใจ ช้อปสุขใจ
ช้อปที่ ifarmShop ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
 
จันทร์-ศุกร์ (09.00-16.30)

 

ติดต่อเรา

LINE ID: @ifarm
TEL.: 081-555-1297
Email: ifarm@ifarm.in.th
FB: ifarmlive

MENU