ประวัติ อ. แซนดี้

อ. ศศิธร จุ้ยนาม

“อาจารย์ ศศิธร จุ้ยนาม” จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์ (MBE)

“อาจารย์ ศศิธร” เคยทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (Agricultural Land Reform Office) รวมถึงได้เดินทางไปถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม กว่า 73 จังหวัด ในงานที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรได้จัดขึ้น และในปี 2554 ได้รับตำแหน่งครูผู้ช่วยครูภูมิปัญญาไทย ด้านการเกษตรกรรมผักปลอดภัย ปัจจุบัน รับหน้าที่ ครูภูมิปัญญาไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผัก ณ ฟาร์มลุงเครา


ในช่วงการศึกษา ปริญญาโท เป็นช่วงสำคัญในการปักธงอาชีพของ “อาจารย์ ศศิธร” ที่มีความตั้งใจว่าเรียนจบ จะกลับบ้านเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยวลีที่ว่า “จงใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ทำในสิ่งที่ตนเองถนัด จึงได้สร้างฝันให้เป็นจริงโดยการสร้าง “ฟาร์มลุงเครา” ขึ้นมา ด้วยความสำนึกรักที่ดินและความรู้ที่ พ่อ แม่ สอนมา จึงใช้ชื่อคุณพ่อ (เครา) เพื่อได้ตระหนักในพระคุณที่ได้สร้างสัมมาอาชีพในทุก ๆ วันที่ได้ทำการเกษตรอย่างมีความสุข จากครูคนแรก คือพ่อแม่ และได้กลายมาเป็นตัวตนของเราในทุกวันนี้

 

โดยภายในฟาร์มลุงเครา นอกจากจะผลิตผักเชิงพาณิชย์แล้ว ฟาร์มลุงเครายังคำนึงถึงกลไกราคาของสินค้าเกษตร ซึ่งในแต่ละช่วงฤดูกาล จะมีความผันผวนตามความสัมพันธ์ของ demand และ supply ทำให้การบริหารการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีการทำงานวิจัยในการผลิตผักที่มีคุณภาพ คุณสมบัติทางโภชนาการสูง และแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภายในฟาร์ม และยังคงมีการผลิตปุ๋ยมูลใส้เดือนเพื่อใช้ภายในฟาร์ม และยังเป็นผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยใส้เดือนรายใหญ่ของเมืองไทยอีกด้วย นอกจากนี้ “ฟาร์มลุงเครา” ยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ของ “IFARM” และ “iWisdom Academy” อีกด้วย

 

ปัจจุบันยังเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ มากมาย และมีโอกาสช่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม เช่น

  • การผลิตผักเชิงพาณิชย์
  • การแปรรูปเคล
  • การเลี้ยงใส้เดือน AF
  • การจัดการตลาดสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน
  • การออกแบบสร้างโรงเรือน Green House
  • อบรมการปลูกผักเคล
  • อบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์


“อาจารย์ ศศิธร จุ้ยนาม” เชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม ให้กับคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และอาชีพเกษตรที่ถูกต้อง สามารถสร้าง “มิติทางการเกษตรเฉพาะบุคคล” ได้อย่างแน่นอน เมื่อไหร่ที่ไม่รู้ให้ศึกษา แล้วฝึกฝนให้ชำนาญ ทดลองไปแต่น้อย ขยายในแบบฉบับของตัวท่านเอง ย่อมเป็นความแตกต่างที่จะเติบโตในอาชีพเกษตรสมัยใหม่ได้แน่นอน เพราะ “เกษตรไม่มีคำว่าขาดทุนมีแต่คำว่าสมดุล”